خوان هفتصدم گذشت اىن چه هفت خوانىه؟

روز گار  عجىب عوض شده ... انگار خوشبختى مثله ساىه شده

همه چی مثلا روبه راه  اما ىه هو ىه اتفاف مىفته ...

ىعنی به ثانىه  نمى کشه زندگىه آدم زىرو رو مىشه

/ 2 نظر / 55 بازدید
davood

salam sale no mobarak [لبخند][گل]